HS编码查询

03019有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
0301911000 鳟鱼鱼苗 千克 9% A,B P,Q 详情
0301919000 其他活鳟鱼 千克 9% A,B R,P,Q 详情
0301921010 花鳗鲡鱼苗 千克 0% A,B,E N,P,Q 详情
0301921020 欧洲鳗鲡鱼苗 千克 0% A,B,E,F N,P,Q 详情
0301921090 鳗鱼鱼苗 千克 0% A,B N,P,Q 详情
0301929010 花鳗鲡 千克 9% A,B,E R,S,P,Q 详情
0301929020 欧洲鳗鲡 千克 9% A,B,E,F R,S,P,Q 详情
0301929090 其他活鳗鱼 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0301931000[过期] 鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)鱼苗 千克 9% A,B P,Q 详情
0301931010 鲤属鱼鱼苗 千克 9% A,B P,Q 详情
0301931090 其他鲤科鱼鱼苗 千克 9% A,B P,Q 详情
0301939000 其他鲤科鱼 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0301939010[过期] 活濒危鲤鱼 详情
0301939090[过期] 其他活鲤鱼 详情
0301941000 大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼鱼苗 千克 9% A,B P,Q 详情
0301949000[过期] 其他蓝鳍金枪鱼(Thunnusthynnus) 详情
0301949100 大西洋蓝鳍金枪鱼 千克 9% A,B N,P,Q 详情
0301949200 太平洋蓝鳍金枪鱼 千克 9% A,B N,P,Q 详情
0301951000 南方蓝鳍金枪鱼鱼苗 千克 9% A,B P,Q 详情
0301959000 其他南方蓝鳍金枪鱼 千克 9% A,B N,P,Q 详情
共 30 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往