HS编码查询

08029090有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
0802909010[过期] 鲜或干的榧子、红松子 千克 9% A,B,E R,S,P,Q 详情
0802909020[过期] 鲜或干的其他濒危松子 千克 0% A,B,E,F R,S,P,Q 详情
0802909030[过期] 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 千克 9% A,B,E,F R,S,P,Q 详情
0802909040[过期] 鲜或干的碧根果 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
0802909090[过期] 鲜或干的其他坚果 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情