HS编码查询

12有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
1201001000[过期] 种用大豆 详情
1201009100[过期] 非种用黄大豆(不论是否破碎) 详情
1201009200[过期] 非种用黑大豆(不论是否破碎) 详情
1201009300[过期] 非种用青大豆(不论是否破碎) 详情
1201009900[过期] 非种用其他大豆(不论是否破碎) 详情
1201100000 种用大豆 千克 0% 7,A,B N,M,P,Q 详情
1201901000[过期] 非种用黄大豆 千克 0% 7,A,B M,R,S,P,Q 详情
1201901100 非转基因黄大豆 千克 0% 7,A,B P,Q,R,S 详情
1201901900 转基因黄大豆 千克 0% 7,A,B P,Q,R,S 详情
1201902000 非种用黑大豆 千克 0% 7,A,B M,R,S,P,Q 详情
1201903000 非种用青大豆 千克 0% 7,A,B M,R,S,P,Q 详情
1201909000 非种用其他大豆 千克 0% 7,A,B M,R,S,P,Q 详情
1202101000[过期] 种用未去壳花生(指未焙炒或未烹煮的) 详情
1202109000[过期] 其他未去壳花生(指未焙炒或未烹煮的) 详情
1202200000[过期] 去壳花生(未焙炒或未烹煮的,不论是否破碎) 详情
1202300000 种用花生 千克 0% A,B N,P,Q 详情
1202410000 其他未去壳花生 千克 0% A,B R,S,P,Q 详情
1202420000 其他去壳花生,不论是否破碎 千克 0% A,B R,S,P,Q 详情
1203000000 干椰子肉 千克 9% A,B R,P,Q 详情
1204000000[过期] 亚麻子 千克 9% A,B R,P,Q 详情
共 263 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往