HS编码查询

12112有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
1211201000[过期] 鲜、冷、冻或干的西洋参 千克 9% A,Q,B,F,E M,R,S,P,Q 详情
1211201100 鲜或干的西洋参 千克 9% A,Q,B,F,E P,Q,R,S 详情
1211201900 冷或冻的西洋参 千克 9% A,Q,B,F,E P,Q,R,S 详情
1211202000[过期] 鲜、冷、冻或干的野山参 千克 9% A,B,E,F R,S,P,Q 详情
1211202010[过期] 鲜、冷、冻或干的野山参 千克 9% A,B,E,F R,S,P,Q 详情
1211202090[过期] 鲜、冷、冻或干的野山参 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
1211202110 鲜或干的野山参 千克 9% A,B,E,F R,S,P,Q 详情
1211202190 鲜或干的野山参 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
1211202910 冷或冻的野山参 千克 9% A,B,E,F R,S,P,Q 详情
1211202990 冷或冻的野山参 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
1211209100[过期] 其他鲜人参 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
1211209110 其他鲜的人参 千克 9% A,B,E,F R,S,P,Q 详情
1211209190[过期] 其他鲜的人参 千克 9% A,B R,S,P,Q 详情
1211209191 其他鲜的野生人参(俄罗斯种群除外) 千克 9% A,B,E P,R,Q,S 详情
1211209199 其他鲜的非野生人参(俄罗斯种群除外) 千克 9% A,B P,R,Q,S 详情
1211209210 其他干的人参 千克 9% A,B,E,F,Q R,S,P,Q 详情
1211209290[过期] 其他干的人参 千克 9% A,B,Q R,S,P,Q 详情
1211209291 其他干的野生人参(俄罗斯种群除外) 千克 9% A,B,E,Q P,R,Q,S 详情
1211209299 其他干的非野生人参(俄罗斯种群除外) 千克 9% A,B,Q P,R,Q,S 详情
1211209900[过期] 其他冷、冻或干的人参 千克 9% A,B,Q R,S,P,Q 详情
共 24 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往