HS编码查询

13019有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
1301901000 胶黄耆树胶 千克 9% A,B P,Q 详情
1301902000 乳香、没药及血竭 千克 9% A,B,Q P,Q 详情
1301903000[过期] 阿魏 千克 9% A,B P,Q 详情
1301903010 濒危野生阿魏 千克 0% A,B,E P,Q 详情
1301903090 其他阿魏 千克 9% A,B P,Q 详情
1301904010 濒危松科植物的松脂 千克 0% A,B,E N,M,P,Q 详情
1301904090 其他松脂 千克 9% A,B N,M,R,P,Q 详情
1301909010 龙血树脂、大戟脂、愈疮树脂 千克 9% A,B,F,E P,Q 详情
1301909020 大麻脂 千克 9% A,B,I P,Q 详情
1301909091 其他濒危植物的天然树胶、树脂 千克 0% A,B,F,E P,Q 详情
1301909099 其他天然树胶、树脂 千克 9% A,B P,Q 详情