HS编码查询

29有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2901100000 饱和无环烃 千克 13% 详情
2901210000 乙烯 千克 13% A,B N,M 详情
2901220000 丙烯 千克 13% A,B N,M 详情
2901231000 1-丁烯 千克 13% A,B N,M 详情
2901232000 2-丁烯 千克 13% A,B N,M 详情
2901233000 2-甲基丙烯 千克 13% 详情
2901240000[过期] 1,3-丁二烯及异戊二烯 详情
2901241000 1,3-丁二烯 千克 13% A,B N,M 详情
2901242000 异戊二烯 千克 13% 详情
2901291000 异戊烯 千克 13% A,B N,M 详情
2901292000 乙炔 千克 13% A,B N,M 详情
2901299010 诱虫烯 千克 13% S 详情
2901299090 其他不饱和无环烃 千克 13% 详情
2902110000 环己烷 千克 13% A,B N,M 详情
2902191000 蒎烯 千克 13% 详情
2902192000 4-烷基-4’-烷基双环己烷 千克 13% 详情
2902199011 1-甲基环丙烯 千克 13% S 详情
2902199012 d-柠檬烯 千克 13% 详情
2902199090 其他环烷烃、环烯及环萜烯 千克 13% 详情
2902200000 千克 0% A,B N,M 详情
共 1783 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往