HS编码查询

29012有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2901210000 乙烯 千克 13% A,B N,M 详情
2901220000 丙烯 千克 13% A,B N,M 详情
2901231000 1-丁烯 千克 13% A,B N,M 详情
2901232000 2-丁烯 千克 13% A,B N,M 详情
2901233000 2-甲基丙烯 千克 13% 详情
2901240000[过期] 1,3-丁二烯及异戊二烯 详情
2901241000 1,3-丁二烯 千克 13% A,B N,M 详情
2901242000 异戊二烯 千克 13% 详情
2901291000 异戊烯 千克 13% A,B N,M 详情
2901292000 乙炔 千克 13% A,B N,M 详情
2901299010 诱虫烯 千克 13% S 详情
2901299090 其他不饱和无环烃 千克 13% 详情