HS编码查询

2903有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2903110000 一氯甲烷及氯乙烷 千克 13% 详情
2903120001 纯度在99%及以上的二氯甲烷 千克 13% 详情
2903120090 其他二氯甲烷 千克 13% 详情
2903130000 三氯甲烷 千克 13% 2,3,A,B N,M 详情
2903140010 四氯化碳 千克 13% 8,9 N 详情
2903140090 四氯化碳 千克 13% 4,9,x,y 详情
2903150000 1,2-二氯乙烷 千克 0% A,B N,M,R,S 详情
2903191010 1,1,1-三氯乙烷/甲基氯仿 千克 13% 1,8,A,B N,M 详情
2903191090 1,1,1-三氯乙烷/甲基氯仿 千克 13% 1,4,A,x,y M 详情
2903199000 其他无环烃的饱和氯化衍生物 千克 13% 详情
2903210000 氯乙烯 千克 13% A,B N,M 详情
2903220000 三氯乙烯 千克 13% A,B N,M 详情
2903230000 四氯乙烯 千克 13% A,B N,M 详情
2903291000 3-氯-1-丙烯 千克 13% 详情
2903299010 1,1-二氯乙烯 千克 13% 详情
2903299020 六氯丁二烯 千克 13% 8,9 详情
2903299090 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 千克 13% 详情
2903310000[过期] 1,2-二溴乙烷(ISO) 千克 0% 8,9 详情
2903391000[过期] 1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯 千克 13% 2,3 详情
2903399010[过期] 二溴甲烷 千克 13% A,B N,M 详情
共 184 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往