HS编码查询

29033有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2903310000[过期] 1,2-二溴乙烷(ISO) 千克 0% 8,9 详情
2903391000[过期] 1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯 千克 13% 2,3 详情
2903399010[过期] 二溴甲烷 千克 13% A,B N,M 详情
2903399020[过期] 溴甲烷 千克 0% 1,4,A,B,x,y N,M 详情
2903399030[过期] 碘甲烷 千克 13% A,B N,M 详情
2903399090[过期] 其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 千克 13% 详情