HS编码查询

29051有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2905110000 甲醇 千克 13% A,B N,M 详情
2905121000 正丙醇 千克 13% A,B N,M 详情
2905122000 异丙醇 千克 13% A,B,G N,M 详情
2905130000 正丁醇 千克 13% A,B N,M,R,S 详情
2905141000 异丁醇 千克 13% 详情
2905142000 仲丁醇 千克 13% 详情
2905143000 叔丁醇 千克 13% 详情
2905161000 正辛醇 千克 13% 详情
2905169000 辛醇的异构体 千克 13% 详情
2905170000 十二醇、十六醇及十八醇 千克 13% 详情
2905191000 3,3-二甲基丁-2-醇 千克 13% 2,3 详情
2905199010 三十烷醇 千克 9%/13% S 详情
2905199090 其他饱和一元醇 千克 13% 详情