HS编码查询

29089有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2908910000 地乐酚及其盐和酯 千克 0% 8,9 详情
2908920000 4,6—二硝基邻甲酚〔二硝酚〕及其盐 千克 13% 8,9 详情
2908991010 4-硝基苯酚 千克 13% 详情
2908991090 对硝基苯酚钠 千克 0% S 详情
2908999021 芬螨酯 千克 0% S 详情
2908999022 消螨酚 千克 0% S 详情
2908999023 戊硝酚 千克 0% S 详情
2908999024 特乐酚 千克 0% S 详情
2908999025 壬菌铜 千克 0% S 详情
2908999030 苦味酸 千克 13% k 详情
2908999090 其他酚及酚醇的卤化等衍生物 千克 13% 详情