HS编码查询

29241有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2924199090 其他无环酰胺 千克 13% 详情
2924199040 丙烯酰胺 千克 13% 详情
2924199030 甲丙氨酯的盐 千克 13% I 详情
2924199018 驱蚊酯 千克 13% S 详情
2924199017[过期] 解草烯 / 详情
2924199016 二丙烯草胺 千克 13% S 详情
2924199015 叶枯炔 千克 0% S 详情
2924199014 霜霉威及其盐 千克 13% S 详情
2924199013 溴乙酰胺 千克 0% S 详情
2924199012 百治磷 千克 0% S 详情
2924191000 二甲基甲酰胺 千克 13% 详情
2924120090 久效磷及磷胺 千克 0% 详情
2924120010 氟乙酰胺 千克 0% 8,9 详情
2924110000 甲丙氨酯 千克 13% I 详情