HS编码查询

29280000有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2928000090 其他肼及胲的有机衍生物 千克 13% 详情
2928000037 环氟菌胺 千克 9%/13% S 详情
2928000036 三甲苯草酮 千克 13% S 详情
2928000035 醌肟腙 千克 13% S 详情
2928000034 苯螨特 千克 13% S 详情
2928000033 溴酚肟、乙二肟 千克 13% S 详情
2928000032 绿谷隆、溴谷隆、利谷隆、氯溴隆 千克 13% S 详情
2928000031 抑食肼,虫酰肼,丁酰肼,联苯肼酯 千克 13% S 详情
2928000020 甲基肼 千克 13% 3,A M 详情
2928000010 偏二甲肼 千克 13% 3 详情