HS编码查询

29333300有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2933330033[过期] 阿尼利定,苯氰米特 千克 13% I 详情
2933330032[过期] 哌替啶中间体A,苯哌利定,三甲利定 千克 13% I 详情
2933330031[过期] 地匹哌酮,凯托米酮,地芬诺新 千克 13% I 详情
2933330022[过期] 苯环利定,哌苯甲醇 千克 13% I 详情
2933330021[过期] 哌醋甲酯,喷他左辛,溴西泮 千克 13% I 详情
2933330013[过期] 哌腈(氰)米特,丙吡兰(哌丙吡胺) 千克 13% I 详情
2933330012[过期] 哌替啶,地芬诺酯 千克 13% I 详情
2933330011[过期] 阿芬太尼,芬太尼 千克 13% I 详情